Нашата мисия

Мисията на "Адаптация" е да предоставя специализирана психично-здравна помощ, включително консултиране, диагностика, извънболнично лечение, рехабилитация и грижи на нуждаещите се от тях по начин, зачиташ човешкото достойнство, при гарантирана дискретност и уважение към правото на свободен избор. Под помощ ние разбираме намаляване на психологическото страдание, както и рисковете, съпътстващи психичното боледуване. Такива рискове са: преживяване за вина, срам и/или страх от отхвърляне, обезценяване, изолация, зависимост, нарушено социално функциониране и намалена работоспособност.