Индивидуални сесии

Всяка среща между Вас и професионалист от службата за предоставяне на психично-здравна помощ, се нарича сесия. Стандартната продължителност на всяка от индивидуалните сесии е 45 минути. Тази продължителност се възприема като оптимална за гарантиране качеството на процеса на консултиране и терапия.

Домашни посещения

При невъзможност да дойдете на място и да се срещнете с професионасилст в офиса на "Адаптация", Вие можете да получите психично-здравна помощ от специалист и в рамките на домашно посещение. Всяко домашно посещение следва да бъде планирано и уговорено предварително.

Обучителна дейност

Като клиничен център, “Адаптация” развива и обучителна дейност. От 2003 г. “Адаптация” е акредитирана клинична база за практическо обучение (клинична индивидуална практика под супервизия) на студенти от помагащите специалности на Нов Български университет - Център “Български институт за отношения между хората”.

Психоаналитична психотерапия

Психотерапия, основана на психоанализата, се предприема тогава, когато терапевт и пациент стигнат до заключението, че има необходимост от по-продължителна и задълбочена работа, касаеща определени мисли, преживявания и конфликти. Това може да се изясни в първоначалните интервюта или консултации, които целят да формулират затруднението или проблема, пред който е изправен търсещият помощ. Психоаналитичната психотерапия цели в крайна сметка да внесе равновесие и баланс в неговото емоционално функциониране. 

Фамилни сесии

Фамилните сесии са срещи между специалист и членовете на едно семейство, партньорска двойка или диада родител – дете. Фокус на фамилната сесия е идентифициране на трудности в емоционалните процеси, протичащи в семейната система и предоставяне на обективна гледна точка по отношение на специфичен семеен модел, дисфункция на някой от семейните членове, неудовлетвореност от връзката, трудности, свързани с раздяла или симптоми, наблюдавани при децата.

Комплексна оценка на когнитивни функции/изследване за деменция

Когнитивните процеси и функции, обект на тази оценка, са: памет, внимание, мислене, интелект. Когнитивните (познавателните) процеси са част от човешката психика и за изследването им са разработени специфични психологически тестове.  

Психологична оценка за наличие на разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност (ADHD) при възрастни

Психологическа оценка на когнитивни функции и процеси при ADHD/ ADD (хиперактивност /дефицит на внимание) 

Диагнозата ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) обичайно се поставя в детството, но много възрастни забелязват в себе си прояви и симптоми, които пречат на ефективното им функциониране в ежедневието и/ или в  работата.

Оценка на личностни характеристики

Любопитството към себе си съпътства човека от неговото самоосъзнаване в детска възраст до зрелостта.

Кои сме ние? Какви качества притежаваме? Как се описваме? Как ни описват другите?

Научният подход към себепознанието чрез разкриване на типични личностни характеристики и особености е постижим чрез прилагането на комплексен подход за оценка, който включва провеждане на интервю и използване на личностен тест от опитен клиничен психолог.

Психологическа оценка и работа с деца