Индивидуални сесии

Всяка среща между Вас и професионалист от службата за предоставяне на психично-здравна помощ, се нарича сесия. Стандартната продължителност на всяка от индивидуалните сесии е 45 минути. Тази продължителност се възприема като оптимална за гарантиране качеството на процеса на консултиране и терапия. По време на първата сесия ще бъде направена първоначална оценка и формулировка на психично-здравните Ви проблеми (сесия за оценка - клинична оценка на състоянието, оценка на риска, оценка на индивидуалните психосоциални потребности и/или друг вид специализирана оценка). Срещата може да завърши с еднократна консултация (включително поставяне на диагноза и изграждане на цялостна формулировка по случая, правене на прогноза, даване на съвети и препоръки или насочване към друга служба или професионалист) или с планиране на по-нататъшно лечение, помощ и грижи, ако са необходими такива в бъдеще (изграждане на терапевтичен план). По време на първата консултация рядко се стига до предписване на медикаментозно лечение, освен ако не се касае за уточнено състояние, изискващо постоянно поддържащо лечение. Основната цел на първата консултация е да се изгради формулировка по случая, на базата на която по-късно да се формулира терапевтичен план. Понякога за постигането на тази цел са необходими повече от една сесии.