Психологична оценка за наличие на разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност (ADHD) при възрастни

Диагнозата ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) обичайно се поставя в детството, но много възрастни забелязват в себе си прояви и симптоми, които пречат на ефективното им функциониране в ежедневието и/или в  работата. Възможно е да срещат проблеми с поддържане фокуса на вниманието дори върху дейности, които са им интересни, със запомнянето на важна информация или припомнянето на информация, която знаят, трудности в планирането на дейности и задачи, в организирането на времето и други подобни. Въпреки че ADHD се проявява в ранна детска възраст (като между 5 и 7-годишна възраст симптомите вече могат да се разграничат дефинитивно от особеностите на нормативното детско развитие), понякога проблемите, въпреки че са били налице още в детството, остават незабелязани или маскирани от способностите на детето.

Някои деца остават недиагностицирани и търсят помощ за себе си като възрастни, особено когато изискванията на ежедневието и професионалната реализация се увеличат значително.

Консултиращ психиатър може да направи насочване за изследване на когнитивните процеси от клиничен психолог, което да бъде отчетено при диагностицирането. За да се прецизира диагнозата ADHD при възрастните, трябва да се отчете наличието на симптоми както в детсвтото, така и в настоящия момент.

Обективната оценка на когнитивни функции (внимание, памет, мислене, планиране, екзекутивни функции) е част от процеса на диагностициране на хиперактивност и разстройство на вниманието (ADHD) при възрастните.

Съществуват много други психични състояния (някои от тях – вариации на нормата, други – на абнормното), които „приличат“ на ADHD-симптомите. Практиката ни досега показва, че само част от хората, които споделят симптоми на ADHD, имат в действителност (или имат с голяма степен на вероятност) недиагностицирано в детска възраст ADHD (около 28%) [1] . Част от хората имат симптоми и страдание, които са породени от емоционални проблеми (32%). Друга част от хората имат друг медицински/органичен/неврологичен проблем, който може да обясни оплакванията им (16%). Част от хората имат личностово разстройство, което понякога може да е комбинирано с ADHD (24%).

Психологичната оценка, която е част от цялостния диагностичен процес, дава възможност да се потърсят отговори на въпроси като: Имам ли ADHD? Какви други причини може да има за моето страдание, оплаквания и симптоми? Какво мога да направя?

Процесът на диагностициране включва два етапа: 1) психологична оценка; 2) консултация с психиатър (в случай, че е необходимо медикаментозно контролиране на симптомите).

Процедура на психологичната оценка за ADHD включва:

1) Една сесия (50 мин.) за първоначално интервю.

2) Попълване на въпросник вкъщи.

3) Втора сесия (90 мин.) за по-високо специализирани тестове.

4) Заключителна сесия (50 мин.), на която се дава устна и писмена обратна връзка и заключение.

Изследването на когнитивните функции при съмнение за наличие на ADHD в Център „Адаптация” се провежда от клиничните психолози гл. ас. д-р Анета Атанасова и Криста Пенева.

В зависимост от резултата и очакванията на клиента, може да бъде препоръчана последваща консултация с психиатър за уточняване на необходимостта от поставяне на клинична диагноза и медикаментозно лечение.[1] Тази статистика е на базата на обобщение на пациентите (79 случая), които са обърнали към „Адаптация“ за оценка по повод съмнение за ADHD, в периода 2020-2022 г.