Любопитството към себе си съпътства човека от неговото самоосъзнаване в детска възраст до зрелостта.

Кои сме ние? Какви качества притежаваме? Как се описваме? Как ни описват другите?

Научният подход към себепознанието чрез разкриване на типични личностни характеристики и особености е постижим чрез прилагането на комплексен подход за оценка, който включва провеждане на интервю и използване на личностен тест от опитен клиничен психолог.

MMPI, тестът, който използваме е клиничен инструмент с най-дългогодишната история в развитието на личностните тестове. Използването му е подкрепено от многобройни емпирични научни изследвания в много страни по света, включително и в България. 

- Получаването на информация за личностните характеристики може да бъде полезно и необходимо в различни случаи:

- В процеса на комплексна клинична оценка, вкл. при диагностично неясни случаи и при съмнения за начало на психично заболяване

- При наличието на проблеми, свързани с тревожност, депресия, зависимости към алкохол и наркотици, преживяна травма, семеен дистрес и затруднена социална адаптация и др.

- За да се разкрият сложните взаимоотношения между психичното и телесното здраве – как болестта влияе върху психичното здраве и как психичното здраве влияе върху тялото и боледуването.

- С цел консултиране във връзка с проблеми във взаимоотношенията – в семейството, с приятели, колеги и по-широк кръг в общността.

- За по-задълбочено опознаване на себе си и подпомагане на процеса на лично себеусъвършенстване.

- За  да се подпомогне процеса на психотерапия.

Оценката на личностни характеристики отнема средно 3 до 5 срещи с клиничен психолог (сертифициран за работа с теста), като последната среща е за представяне и обсъждане на резултатите от изследването.

[1] MMPI – Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Многофазен личностен въпросник на Минесота).