Психологическа оценка на детското развитие

Родителите често си задават въпроси, свързани с детето им и неговото развитие. За да се даде професионален отговор на тези въпроси, трябва да се проведе психологическа оценка на детското развитие, която включва:

1) Една сесия с родител или с двамата родители (по възможност), без присъствието на детето.

2) След това се провеждат три индивидуални сесии с детето (при необходимост допълнително се договаря с родителите различен брой индивидуални сесии за оценка на детето). По време на тези сесии се провежда наблюдение върху поведението на детето, използват се психологически тестове, съобразени с възрастта и поставените от родителите въпроси.

3) Изготвя се писмена психологическа оценка, която се обсъжда на отделна сесия отново само с родител/ и, без присъствието на детето. Възможно е да се договори стартирането на индивидуална работа с детето и/ или допълнителни консултации за родителите във връзка с особеностите на детето.

Индивидуална работа с дете с нетипично развитие

Ако развитието на детето е нетипично (включително дете с аутизъм; по-ниски познавателни способности; дислексия; хиперактивност; дефицит на вниманието; затруднена адаптация в детската градина или училището и др.), се предлага индивидуална работа с детето за стимулиране на неговото оптимално развитие и овладяване на необходими и полезни умения за адаптация. За родителите се предлагат допълнителни консултации, насочени към изясняване на особеностите на детето и неговото функциониране; обсъждане на игри, дейности и занимания, които могат да се провеждат вкъщи; проследяване на прогреса на детето и други важни въпроси, възникващи в процеса на работата по подкрепа на неговото оптимално развитие.